درباره ما

معرفی مسئولین و کمیته ها:

  • سرپرست ریاست هیات: بهزاد رحمانی
  • نایب رییس بانوان: مونا گل نبی
  • دبیر: محمود انتظاری

کمیته ها:

  • مدیر روابط عمومی: شاهرخ کشاورز
  • مربیان: پیمان والی نیا
  • داوران: سینا ابراهیمیان
  • اطلاعات و آمار: زهرا کریمی
  • استعدادیابی: مهرشاد پورسعید
  • فرهنگی: محمد مسکین نواز
  • انفورماتیک: کیوان علی اکبر