درباره ما

معرفی مسئولین و کمیته ها:

  • سرپرست ریاست هیات: بهزاد رحمانی
  • نایب رییس : مونا گل نبی
  • دبیر: محمود انتظاری
  • خزانه دار : معصومه حسنی

کمیته ها:

  • روابط عمومی: شاهرخ کشاورز
  • مربیان: پیمان والی نیا
  • داوران: سینا ابراهیمیان
  • همگانی : شبنم کمالی
  • استعدادیابی : سمانه یارمحمدی
  • انفورماتیک: کیوان علی اکبر