درباره ما

معرفی مسئولین و کمیته ها:

  • رئیس هیئت: حسین متولی حبیبی
  • نائب رئیس بانوان: مونا گل نبی
  • دبیر: محمود انتظاری

کمیته ها:

  • مسابقات: علی تهرانی
  • مربیان: پیمان والی نیا
  • داوران: سینا ابراهیمیان
  • پژوهش – اطلاعات و آمار: امیرحسین صالحی
  • استعدادیابی: مهرشاد پورسعید
  • فرهنگی: محمد مسکین نواز
  • انفورماتیک: کیوان علی اکبر